Пазарно и банково ориентирани структури на финансовото посредничество


Показателите, които характеризират принадлежността на дадена страна към един от тези два модела характеризират ролята на банковата система и пазара на акционерен капитал (фондов пазар/ stock market)...
 

Фондовите борси в Чили


Чили се характеризира като бързо развиваща се страна, след направените в нейната икономика промени от екипа Жозе Перейра. Финансовите пазари следват развитието на икономиката, основните събития, които са способствали за измененията на структурата на ...
 

Финансови инвестиции


Предимство – по-конкурентно финансиране – насочването на пари е базирано на пазарни принципи. В континентална европа не е конкурентно, защото банките като водещи посредници се обвързват с техни клиенти. Освен това правителството е акционер...
 

Финансови пазари


Композиране на фондовите борси в структурата на финансовите пазари, сегменти на борсовия пазар...
 

Подходи и методи за оценка на инвестициите


Оценка на инвестициите следва да се основава на съпоставка между сегашните инвестиционни разходи т.е. цената на придобиване на съответните А и стойността на бъдещите очаквани доходи от инвестициите...
 

Курсов проект по капиталови пазари


Разликата между борсов посредник и инвестиционен посредник. Има няколко съществени разлики, които отличават борсовите от инвестиционните посредници...
 

Селекция на пакет от акции чрез оптимизация


Същността на селекцията се състои в подбиране на онези акции, от множеството предлагани на пазара, които притежават качества и характеристики способстващи за портфейлирането им...
 

Финансова система и финансова политика


Според някои автори финансовата система е "съвкупност от пазари, посредници, фирми, предоставящи финансови услуги и други институции, с помощта на които домакинствата, частните компании и правителствените организации...
 

Публични финанси - същност и функции. Теория за публичните (обществените) блага


В специализираната литература се е наложило определянето на публичните финанси, наричани в миналото държавни, като част от финансовата наука и практика. Те са паричните отношения, които възникват при набирането на финансови ресурси в държавния бюджет...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Финансови пазари и инвестиране с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент